วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บทที่2 การผลิตนามบัตร

การผลิตนามบัตร
นามบัตร (Name Card) เป็นสิ่งพิมพ์ขนาดเล็ก ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัวเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารกัน
ทางธุรกิจ
การออกแบบโครงร่างของนามบัตร
            ในการผลิตนามบัตร สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การออกแบบโครงร่างของนามบัตรไว้ก่อน  โดยทั่ว ๆ ไป นามบัตรจะมีส่วนประกอบที่สำคัญ ดังนี้
            1. ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย
            2. ชื่อ นามสกุล ภาษาอังกฤษ
            3. ตำแหน่ง
            4. โลโก้บริษัท
            5. ชื่อบริษัท
            6. ที่อยู่บริษัท
            7. หมายเลขโทรศัพท์
            8. หมายเลขโทรสาร
การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007
            1. เข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word 2007 โดยคลิกเมาส์ที่ปุ่ม Start ----> Program----> Microsoft Word 2003
     2. เลือกคำสั่งแฟ้ม -----> ตั้งค่าหน้ากระดาษ
  3. ปรับระยะขอบทุก ๆ ด้านโดยให้ปรับขนาด 1 นิ้ว ทุก ๆ ด้าน หรือตามความต้องการ
4. เลือกคำสั่ง แทรก -----> กล่องข้อความ  จะเกิดกล่องข้อความขึ้นมา  ปรับขนาดตามต้องการก่อน โดยให้ปรับขนาด 1 นิ้ว ทุก ๆ ด้าน หรือตามความต้องการ
5. เมื่อเราปรับขนาดเรียบร้อยแล้ว  ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้าไปในด้านในหรือแทรกรูปภาพก็ได้ตามโครงร่างนามบัตรที่ออกแบบไว้
  6. ใช้คำสั่ง copy กล่องข้อความที่เป็นนามบัตร ที่ได้สร้างขึ้น  และไปคลิกเมาส์บนพื้นที่ว่าง  แล้วใช้คำสั่ง paste  จัดเรียงกล่องข้อความที่เราได้ paste ตามต้องการ
การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความ
            ข้อความในกล่องข้อความโดยปกติถูกวางในแนวนอน  ถ้าต้องการเปลี่ยนให้อยู่ในแนวตั้ง  ทำได้โดยใส่ข้อความลงในกล่องข้อความ  แล้วทำการเปลี่ยนทิศ
         เลือกเมนู  รูปแบบ -----> ทิศทางข้อความ 
   จะปรากฏเมนูย่อยเพื่อให้เลือกทิศทางข้อความ
เลือกทิศทางของข้อความที่ต้องการ  แล้วกดปุ่ม  ตกลง  จะได้ผลลัพธ์ตามต้องการ
ารใส่ภาพตัดปะ (Clip Art)
            ภาพตัดปะเป็นภาพสำเร็จที่สามารถนำมาใช้ได้เลย  โดยโปรแกรม  Microsoft office              ได้จัดแยกภาพเหล่านี้ออกเป็นหมวดหมู่  โดยมี  Clip Organizer  เป็นตัวจัดการภาพตัดปะเหล่านั้น  ทำให้สะดวกในการค้นหาภาพที่ต้องการ
          คำถามท้ายบท
1.  นามบัตร  หมายถึงอะไร
            ก.  สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดเล็ก ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัว เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ
            ข.  สิ่งพิมพ์ที่ใช้อย่างเป็นทางการ
            ค.  เอกสารที่ใช้แสดงตัวบุคคล
            ง.  เอกสารที่ใช้แสดงที่อยู่ บอกเกี่ยวกับสถานะ
2.  ประโยชน์ของนามบัตร คืออะไร
            ก.  ใช้สื่อสาร
            ข.  ใช้แสดงข้อมูลส่วนตัว
            ค.  ใช้ติดต่อธุรกิจ
            ง.   ถูกทุกข้อ
3.  ในการผลิตนามบัตร สิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไร
            ก.  จัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม
            ข.  ออกแบบโครงร่างของนามบัตร
            ค.  ใส่ภาพตัดปะ
            ง.   ปรับขนาดของนามบัตร
4.  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของนามบัตร
            ก.  ชื่อ นามสกุล
            ข.  ชื่อบริษัท
            ค.  ตำแหน่ง
            ง.  รูปภาพ
5.  การเปลี่ยนทิศทางของข้อความในกล่องข้อความ ใช้คำสั่งอะไร
            ก.  รูปแบบ----->การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            ข.  รูปแบบ----->ทิศทางของข้อความ
            ค.  รูปแบบ----->รูปภาพ
            ค.  รูปแบบ----->กล่องข้อความ
6.  การใส่ภาพตัดปะจะใช้คำสั่งอะไร
            ก.  แทรก----->ภาพตัดปะ
            ข.  แทรก----->รูปร่าง
            ค.  แทรก----->รูปภาพ
            ง.  แทรก----->ตาราง
7.  ตัวเลือกเมนูย่อย ทิศทางข้อความในกล่องข้อความ มีกี่ตัวเลือก
            ก.  2  ตัวเลือก
            ข.  3  ตัวเลือก
            ค.  4  ตัวเลือก
            ง.   5  ตัวเลือก
8.  ข้อใดเป็นข้อมูลในนามบัตร
            ก.  รูปภาพ
            ข.  ข้อความ
            ค.  ไม่มีคำตอบที่ถูกต้อง
            ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
9.  การจัดทำนามบัตรด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 การกำหนดกระดาษที่พิมพ์ใช้คำสั่งอะไร
            ก.  รูปแบบ----->ตาราง
            ข.  รูปแบบ----->การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            ค.  แฟ้ม---->การตั้งค่าหน้ากระดาษ
            ง.  แทรก----->การตั้งค่าหน้ากระดาษ
10.  การกำหนดขนาดของนามบัตรใน Microsoft Word 2007 ใช้คำสั่งอะไร
            ก.  รูปแบบ----->กล่องข้อความ
            ข.  รูปแบบ----->ตาราง
            ค.  แทรก----->ตาราง
            ง.  แทรก----->กล่องข้อความ


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น